wyszukaj na stronie

wyszukaj ogloszenie

Licznik odwiedzin

dzisiaj30
wczoraj44
w tygodniu30
w miesiącu1503
wszystkie285306
Powered by Kubik-Rubik.de

sonda

co sądzisz o nowej stronie?
 

on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

jest godzina


Designed by:
VPS hosting Joomla Templates
Web hosting services
o stowarzyszeniu
historia stowarzyszenia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 17 kwietnia 2010 07:25

Stowarzyszenie Przyjaciół Reczpola zostało powołane  Uchwałą Nr 1 z dnia 22 kwietnia 2007r.

Zarząd liczył 7 osób:

Prezes Zarządu  - Henryk Mazur

Wiceprezesi - Halina Świst i Józef Bajda

Skarbnik - Maria Szpytman

Sekretarz - Edyta Szpytman

Członkowie Zarzadu  - Maria Iwasieczko i Dariusz Iwasieczko

Komisja Rewizyjna składała się z 3 członków:

Przewodniczący - Witold Szpytman

Wiceprzewodniczący - Mariusz Głowacz

Członek Komisj - Henryk Fortuna

 

Stowarzyszenie zostało wpisane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  do Rejestru Stowarzyszeń w dniu 08.06.2007r.

Nr KRS: 0000282420

Regon:  180241860

NIP:      795-24-28-418

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w dniu 15 października 2007r.zgodnie ze zgłoszeniem NIP-2 do Urzędu Skarbowego w Przemyślu.

 

STATUT

STOWARZYSZENIA „PRZYJACIÓŁ RECZPOLA”

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie „Przyjaciół Reczpola” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona .

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się pod adresem: Reczpol 106, 37-755 Krzywcza

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji
o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym, innym organizacjom społecznym i podmiotom gospodarczym.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz jej rozwój, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1) promocji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz inicjatyw społecznych, w tym Koła Gospodyń Wiejskich w Reczpolu;

3) prowadzenia działalności na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku mieszkańców oraz wspierania działalności klubów i zespołów sportowych działających na terenie wsi,

4) rozwoju kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji (zachowania lokalnych zwyczajów, zabytków, parków, kapliczek itp.), organizowania festynów, imprez i pokazów, a także wspierania organizacji kulturalnych,

5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania społeczeństwa informacyjnego poprzez m.in. organizację kawiarenek internetowych i szkoleń komputerowych dla mieszkańców wsi,

6) popierania i wspomagania inicjatyw młodzieżowych oraz rozwijania twórczych zainteresowań dzieci,

7) pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej,

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy wsi, w tym rozwój przedsiębiorczości,

10) współdziałania z władzami samorządowymi wszystkich szczebli w zakresie inicjowania i wspierania projektów inwestycyjnych istotnych dla społeczności lokalnej,

11) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

12) pozyskiwania środków finansowych, w tym funduszy europejskich, na realizację celów określonych w punktach 1 – 11.

§ 8

Dla osiągnięcia celu stowarzyszenie będzie :

1) brać udział w tworzeniu programów rozwoju wsi,

2) organizować imprezy promocyjne, integracyjne i kulturalne,

3) organizować szkolenia, konkursy i konferencje,

4) współpracować z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, w realizacji zadań zbieżnych z założonymi celami Stowarzyszenia,

5) udzielać pomocy rzeczowej i finansowej osobom potrzebującym,

6) prowadzić działalność doradczą i informacyjną na rzecz społeczeństwa,

7) zabierać głos i wyrażać swoje stanowisko na forum publicznym,

8) pozyskiwać środki finansowe i majątek na realizację celów statutowych, w tym uczestniczyć w programach pomocowych Unii Europejskiej, finansujących zadania zbieżne z celami Stowarzyszenia,

9) podejmować inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie może:

1) nabywać, posiadać i zbywać wszelki majątek ruchomy i nieruchomy,

2) przyjmować i czynić darowizny,

3) zawierać umowy z osobami prawnymi i fizycznymi,

4) zatrudniać na postawie umowy o pracę, o dzieło, względnie zlecenia pracowników w zakresie potrzeb Stowarzyszenia wynikających ze Statutu,

5) uczestniczyć w obrocie prawnym i innych czynnościach wynikających z Prawa o stowarzyszeniach i przyjętego Statutu.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania za granicą.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,

2. Członków wspierających,

3. Członków honorowych,

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, deklarująca gotowość pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia .

2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji osoby ubiegającej się o przyjęcie .

§ 13

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 14

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, prawne oraz cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania za granicą, zasłużone dla społeczności Reczpola lub dla Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

3. Członkowie honorowi nie płacą składek i maja prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

4) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych formach Statutowej działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3) aktywnego współdziałania w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia ,

4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkowie wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w § 15,

2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający posiadają obowiązki określone w § 16.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia , zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy.

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia członka, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.

5) wykluczenia ze Stowarzyszenia członka, który działał na szkodę Stowarzyszenia.

§ 19

1. W wypadkach określonych w § 18 pkt 3 – 5 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia Stosownej uchwały.

§ 20

Osoba, którą nie przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia , ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w § 19 ust. 2.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków ,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.

§ 23

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybierani są na 3 (trzy) letnią kadencję, do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków zwołanym w terminie 30 dni po upływie kadencji.

2. Wybór Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, a Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków /quorum/ w obecności Prezesa lub Wiceprezesa.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 4/5 ogólnej liczby uprawnionych członków /quorum/. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 24

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i goście zaproszeni.

§ 25

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku do 31 marca roku następnego.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie przewodniczący i sekretarz - protokolant.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, Zwykłą większością głosów spośród członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) Zarząd

2) Komisja Rewizyjna

3) Członkowie Stowarzyszenia w liczbie, co najmniej 10 osób.

7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd wszystkich członków Stowarzyszenia na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 26

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności stowarzyszenia, w tym zatwierdzanie budżetu,

2) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji,

5) wybór członków Zarządu,

6) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

7) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian,

8) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

9) zatwierdzanie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia,

10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji i zawierania porozumień,

12) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności związanych z zarządzaniem majątkiem stowarzyszenia, a dotyczących:

a) nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia,

b) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki,

c) wynajęcia lub wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

d) rozporządzania składnikami majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego tą wartość,

e) przyjęcia lub odrzucenia spadku.

13) podejmowanie uchwał w innych przypadkach określonych w niniejszym statucie lub wynikających z odrębnych przepisów, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia

Zarząd

§ 27

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie
z uchwałami, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym:

1) Prezesa

2) Wiceprezesa

3) 3 (trzech) - 5 (pięciu) członków.

3. Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika.

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

5. W posiedzeniach Zarządu poza członkami mogą wziąć udział z głosem doradczym:

a) Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

b) Członkowie honorowi

c) zaproszeni gości.

6. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes.

7. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes lub Wiceprezes.

8. Wszelkie pisma w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub Wiceprezes.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

2) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków.

3) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

4) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.

5) ustalanie i realizacja budżetu Stowarzyszenia.

6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku oraz nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 26 pkt 12.

Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością i składa się z 3 członków:

1) Przewodniczącego,

2) Zastępcy Przewodniczącego,

3) członka.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu z działalności Stowarzyszenia,

3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

5) składanie wniosków o zwołanie Walnego Zebrania.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) będące członkami Zarządu,

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V

Majątek i sprawy finansowe

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia i przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.

2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

1) dotacje udzielane przez instytucje państwowe, społeczne i samorządowe.

2) darowizny, zapisy i spadki.

3) składki członkowskie.

4) dochody z organizowanych imprez kulturalno-oświatowych, zbiórek oraz ofiarności publicznej.

§ 31

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane najwyżej w dwóch ratach Do końca I oraz III kwartału każdego roku.

2. Wysokość składek na rok następny jest uchwalana przez Zarząd, nie później niż do końca IV kwartału.

§ 32

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 33

Skarbnik Stowarzyszenia odpowiada za:

1) majątek Stowarzyszenia .

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych.

3) prawidłowość rozporządzeń rachunkowych.

§ 34

Zbywanie lub nabywanie praw o charakterze majątkowym przez Stowarzyszenie, wymaga dla swej ważności podpisu Prezesa lub Wiceprezesa, przy kontrasygnacie Skarbnika. W przeciwnym razie czynność jest nieważna.

§ 35

1. Fundusze Stowarzyszenia mogą być wydatkowane zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Walne Zebranie.

2. Inne wydatki mogą być uchwalone przez Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 36

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany niniejszego Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, maja zastosowanie odpowiednie przepisy Rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach - (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

.................................................................................................................................

Nowy Statut Stowarzyszenia Otwarta Dłoń / dawne Stowarzyszenie Przyjaciół Reczpola/

STATUT

STORZYSZENIA OTWARTA DŁOŃ

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Otwarta Dłoń zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona .

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba mieści się pod adresem: Reczpol 106, 37-755 Krzywcza

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji
o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym, innym organizacjom społecznym i podmiotom gospodarczym.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz jej rozwój, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1) promocji, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz inicjatyw społecznych, w tym Koła Gospodyń Wiejskich w Reczpolu;

3) prowadzenia działalności na rzecz upowszechniania turystyki, sportu, rekreacji i aktywnego wypoczynku mieszkańców oraz wspierania działalności klubów i zespołów sportowych działających na terenie wsi,

4) rozwoju kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji (zachowania lokalnych zwyczajów, zabytków, parków, kapliczek itp.), organizowania festynów, imprez i pokazów, a także wspierania organizacji kulturalnych,

5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania społeczeństwa informacyjnego poprzez m.in. organizację kawiarenek internetowych i szkoleń komputerowych dla mieszkańców wsi,

6) popierania i wspomagania inicjatyw młodzieżowych oraz rozwijania twórczych zainteresowań dzieci,

7) pomocy osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

8) promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności charytatywnej,

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy wsi, w tym rozwój przedsiębiorczości,

10) współdziałania z władzami samorządowymi wszystkich szczebli w zakresie inicjowania i wspierania projektów inwestycyjnych istotnych dla społeczności lokalnej,

11) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

12) prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobków, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic i innych placówek kulturalno-oświatowych,

13)pozyskiwania środków finansowych, w tym funduszy europejskich, na realizację celów określonych w punktach 1-12

§ 8

Dla osiągnięcia celu stowarzyszenie będzie :

1) brać udział w tworzeniu programów rozwoju wsi,

2) organizować imprezy promocyjne, integracyjne i kulturalne,

3) organizować szkolenia, konkursy i konferencje,

4) współpracować z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, w realizacji zadań zbieżnych z założonymi celami Stowarzyszenia,

5) udzielać pomocy rzeczowej i finansowej osobom potrzebującym,

6) prowadzić działalność doradczą i informacyjną na rzecz społeczeństwa,

7) zabierać głos i wyrażać swoje stanowisko na forum publicznym,

8) pozyskiwać środki finansowe i majątek na realizację celów statutowych, w tym uczestniczyć w programach pomocowych Unii Europejskiej, finansujących zadania zbieżne z celami Stowarzyszenia,

9) podejmować inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie może:

1) nabywać, posiadać i zbywać wszelki majątek ruchomy i nieruchomy,

2) przyjmować i czynić darowizny,

3) zawierać umowy z osobami prawnymi i fizycznymi,

4) zatrudniać na postawie umowy o pracę, o dzieło, względnie zlecenia pracowników w zakresie potrzeb Stowarzyszenia wynikających ze Statutu,

5) uczestniczyć w obrocie prawnym i innych czynnościach wynikających z Prawa o stowarzyszeniach i przyjętego Statutu.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania za granicą.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych,

2. Członków wspierających,

3. Członków honorowych,

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, deklarująca gotowość pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia .

2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji osoby ubiegającej się o przyjęcie .

§ 13

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną.

2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 14

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, prawne oraz cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania za granicą, zasłużone dla społeczności Reczpola lub dla Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

3. Członkowie honorowi nie płacą składek i maja prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

4) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych formach Statutowej działalności Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3) aktywnego współdziałania w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia ,

4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członkowie wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w § 15,

2. Członkowie wspierający mają prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający posiadają obowiązki określone w § 16.

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia , zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy.

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia członka, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.

5) wykluczenia ze Stowarzyszenia członka, który działał na szkodę Stowarzyszenia.

§ 19

1. W wypadkach określonych w § 18 pkt 3 – 5 orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia Stosownej uchwały.

§ 20

Osoba, którą nie przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia , ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w § 19 ust. 2.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków ,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.

§ 23

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybierani są na 3 (trzy) letnią kadencję, do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeniu Członków zwołanym w terminie 30 dni po upływie kadencji.

2. Wybór Zarządu odbywa się w głosowaniu tajnym, a Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków /quorum/ w obecności Prezesa lub Wiceprezesa.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 4/5 ogólnej liczby uprawnionych członków /quorum/. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 24

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i goście zaproszeni.

§ 25

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku do 31 marca roku następnego.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie przewodniczący i sekretarz - protokolant.

5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, Zwykłą większością głosów spośród członków Stowarzyszenia obecnych na zebraniu.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) Zarząd

2) Komisja Rewizyjna

3) Członkowie Stowarzyszenia w liczbie, co najmniej 10 osób.

7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd wszystkich członków Stowarzyszenia na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 26

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności stowarzyszenia, w tym zatwierdzanie budżetu,

2) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności minionej kadencji,

5) wybór członków Zarządu,

6) wybór członków Komisji Rewizyjnej,

7) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian,

8) nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

9) zatwierdzanie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia,

10) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji i zawierania porozumień,

12) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd czynności związanych z zarządzaniem majątkiem stowarzyszenia, a dotyczących:

a) nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia,

b) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki,

c) wynajęcia lub wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,

d) rozporządzania składnikami majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego tą wartość,

e) przyjęcia lub odrzucenia spadku.

13) podejmowanie uchwał w innych przypadkach określonych w niniejszym statucie lub wynikających z odrębnych przepisów, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia

Zarząd

§ 27

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie
z uchwałami, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków w tym:

1) Prezesa

2) Wiceprezesa

3) 3 (trzech) - 5 (pięciu) członków.

3. Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika.

4. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

5. W posiedzeniach Zarządu poza członkami mogą wziąć udział z głosem doradczym:

a) Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

b) Członkowie honorowi

c) zaproszeni gości.

6. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes.

7. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes lub Wiceprezes.

8. Wszelkie pisma w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub Wiceprezes.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

2) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykluczania członków.

3) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.

4) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.

5) ustalanie i realizacja budżetu Stowarzyszenia.

6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku oraz nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 26 pkt 12.

Komisja Rewizyjna

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością i składa się z 3 członków:

1) Przewodniczącego,

2) Zastępcy Przewodniczącego,

3) członka.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu z działalności Stowarzyszenia,

3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,

4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

5) składanie wniosków o zwołanie Walnego Zebrania.

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) będące członkami Zarządu,

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V

Majątek i sprawy finansowe

§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia i przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.

2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

1) dotacje udzielane przez instytucje państwowe, społeczne i samorządowe.

2) darowizny, zapisy i spadki.

3) składki członkowskie.

4) dochody z organizowanych imprez kulturalno-oświatowych, zbiórek oraz ofiarności publicznej.

§ 31

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane najwyżej w dwóch ratach Do końca I oraz III kwartału każdego roku.

2. Wysokość składek na rok następny jest uchwalana przez Zarząd, nie później niż do końca IV kwartału.

§ 32

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 33

Skarbnik Stowarzyszenia odpowiada za:

1) majątek Stowarzyszenia .

2) prowadzenie ksiąg rachunkowych.

3) prawidłowość rozporządzeń rachunkowych.

§ 34

Zbywanie lub nabywanie praw o charakterze majątkowym przez Stowarzyszenie, wymaga dla swej ważności podpisu Prezesa lub Wiceprezesa, przy kontrasygnacie Skarbnika. W przeciwnym razie czynność jest nieważna.

§ 35

1. Fundusze Stowarzyszenia mogą być wydatkowane zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Walne Zebranie.

2. Inne wydatki mogą być uchwalone przez Walne Zebranie w trybie nadzwyczajnym.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 36

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia lub zmiany niniejszego Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, maja zastosowanie odpowiednie przepisy Rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.- Prawo o stowarzyszeniach - (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

 

 

 

 

Poprawiony: piątek, 28 lutego 2014 08:36
 


STOWARZYSZENIE OTWARTA DŁOŃ, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting